KVK ve Çerez Politikamız

Gizlilik ve Şartlar

Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve Korunmasına Yönelik Bilgilendirme Formu


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, Küçükçamlıca Mah. Bulgurlu Cad. Melek Sima Sok. No: ½ Üsküdar / İstanbul adresinde mukim ERM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK İTH. İHR. LTD. ŞTİ. (bundan sonra ERM Bilişim olarak anılacaktır) tarafından işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

ERM Bilişim olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve gizliliğine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dahilinde KVK Kanunu ve ilgili diğer sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

Bu gizlilik bildiriminde şunlara atıfta bulunursak:

“Web sitesi”, bu politikaya atıfta bulunan veya ona bağlantı veren herhangi bir web sitemizi kastediyoruz.

“Hizmetler” “Ürünler”, Web Sitemize ve herhangi bir satış, pazarlama veya etkinlik dahil olmak üzere diğer ilgili hizmetlere ve yazılım ürünlerimize atıfta bulunuyoruz.

Bu gizlilik bildiriminin amacı, hangi bilgileri topladığımızı, bunları nasıl kullandığımızı ve bunlarla ilgili olarak hangi haklara sahip olduğunuzu size mümkün olan en açık şekilde açıklamaktır.

1. İşlenen Kişisel Veriler

ERM Bilişim tarafından işlenen kişisel verileriniz yurt içi ve yurt dışında verilen hizmetlerimiz kapsamında çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Ayrıca ERM Bilişim’in düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda da kişisel verileriniz toplanabilmektedir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, aşağıda yer alan kişisel verileriniz, ERM Bilişim tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Bize sunduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz: Ad, Soyad, T.C. Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası, vergi kimlik numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet, meslek, sigorta kart numarası, iş yeri sicil numarası ile sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verilerinizi; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verilerinizi, müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi; otoparkı kullanmanız halinde araç plaka bilginizi, kurumumuzda mevzuat gereği, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerinizi, ERM Bilişim’e ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz verileriniz, IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verilerinizi kapsamakta olup ERM Bilişim tarafından 2. maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve 3. Maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.


2. İşleme Amaçları

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz, şirketimizin kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin icrası, açık rıza ile ürün ve hizmet sunumu/tanıtımı, paylaşılması gereken önemli bilgilerin kişisel iletişim verileri üzerinden iletilmesi, dijital veya fiziksel ortamlarda yurt içi ve yurt dışı hizmetlerimizin tamamlanabilmesi için gerekli tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, şirketimizin iş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, şirketimizin personel temin süreçlerinin yürütülmesi, şirketimizin hukuk işlerinin icrası/takibi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şikâyet ve memnuniyet yönetimi, gerekli hallerde yetkili kuruluşlara bilgi verilmesi ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, güvenlik uygulamaları nedeniyle topluluk binalarında kamera görüntülerinin kaydedilmesi, imzalanan akitlerin gereğinin yerine getirilmesi ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.


3. Kişisel Verilerin Aktarımı

KVK Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi 2. Bölümde yer alan amaçlar doğrultusunda; ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme düzenleyerek hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarabiliriz.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; 2. Bölümde belirtilen amaçlarla; ERM Bilişim bünyesinde yer alan kurumlara gelişiniz esnasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, SMS, MMS vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, gönderdiğiniz e-postalar, çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, basılı ve benzeri kanallar aracılığıyla toplanmakta ve fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu Mad. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.


5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerinizin ERM Bilişim Veri Sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVK Kanunu’nun 11. maddesi gereği, aşağıda yer alan “KVK Kanunu Başvuru Formu”nu doldurup hizmet almış olduğunuz kurum adresine elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atarak yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı müşteri.iliskileri@erm.com.tr adresine e-posta ile göndererek herhangi bir kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme, işlenme amaçlarını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi/kurum ve/veya kuruluşa aktarılmış olması durumunda bu kişileri/kurum ve/veya kuruluşları öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncellenmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya ERM Bilişim’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme, kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

6. KVK Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

KVK Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel verileriniz işlenebilir:

  • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
  • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
  • Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, ERM Bilişim’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

7. Veri Güvenliği

ERM Bilişim, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.


8. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu

Başvuru formu için tıklayınız!


9. Çerez Bilgilendirmesi

ERM Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.  olarak web sitemizde (erm.com.tr) kullanılmakta olan çerez (cookie) türleri, çerezlerin neden kullanıldıkları ve bu çerezlerin yönetilmesi hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki yükümlülüklere uymak amacıyla bilgilendirmede buluyoruz.

Belirtmek isteriz ki ERM Bilişim 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 3. maddesi uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla çerez politikası kapsamında kişisel verilerinizi işlemektedir.

Veri Sorumlusu                   : ERM Bilişim Teknolojileri Danışmanlık İth. İhr. Ltd. Şti.

Adres                                  : Küçükçamlıca Mah. Bulgurlu Cad. Melek Sima Sok. No: ½  Üsküdar / İstanbul

Tel                                       : +90 216 481 4390

E-posta                               : müşteri.iliskileri@erm.com.tr

Kep Adresi                          : 

10. Çerez Nedir?

Çerez, bir web sitesinin, o sitede dolaşımınıza ilişkin verileri; PC, telefon ya da başka bir cihazınızda depoladığı küçük bir metin dosyasıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar… vb. verileriniz saklanabilmektedir. Çerezler sayesinde internet sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir.

Çerezler, mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu bağlamda çerez türlerini; kalıcı çerezler, oturum çerezleri, birinci taraf çerezleri ve üçüncü taraf çerezler olarak sıralayabilmek mümkündür.

11. Çerez Politikasının Amacı

Çerez kullanmaktaki temel amaç, bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmaktır. Çerez aynı zamanda belirttiğiniz tercihlerinizi (dil, ülke, vb.) sitemizi ziyaretiniz sırasında ve gelecekteki ziyaretlerinizde hatırlamak için kullanılır.

İşbu Politika uyarınca, bu web sitesi tarafından ana bilgi depolama yöntemi olarak kullanılan “Çerezler” ile tarayıcının “Yerel Depolama” alanı aynı amaç için kullanılır. Bu bölümde yer verilen tüm bilgiler aynı zamanda anılan “Yerel Depolama” için uygulanır. Kullandığımız Çerezlerde adresiniz, şifreniz, kredi ya da banka kartı bilgileriniz gibi özel nitelikli kişisel bilgileri depolamıyoruz. Ziyaretçilerimiz çerez kullanımına ilişkin tercihlerini belirleyebilmekte ve değiştirebilmektedir. Aynı şekilde ziyaretçi çerezlerin silinmesini talep etme hakkına da sahiptir.

12. Hangi Tür Çerezleri Kullanıyoruz?


Gerekli ve Zorunlu Çerezler

İnternet sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde internet sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için onayınız gerekmemektedir.


Tercih Çerezleri

Web sitesine otomatik girişi sağlayan tercih çerezleri, Web sitesinde geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin tercih edildiği vb.) ne olduğunu hatırlamasını sağlar. Sitemizde doldurduğunuz formlarda, daha önce yaptığınız giriş işlemleriniz, tekrar görüntülenebilir.


İstatistik Çerezleri

Performans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri, web sitesinin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, web sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, web sitesini daha işlevsel hale getirmektir. Web sitemizde, performans tespiti amacıyla Google Analytics kullanılmaktadır.

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html


Sosyal Medya Tuşları

Ziyaretçilerimizin, içeriklerimizi paylaşması ya da işaretlemesi için “sosyal tuşlar” kullanıyoruz. Bunlar üçüncü parti sosyal medya siteleri için koyulmuş tuşlardır ve bu sosyal medya internet siteleri, bu internet sitesi de dahil olmak üzere, internetteki aktivitelerinizle ilgili bilgileri kaydedebilir.


13. Web Sitesinde Çerez Kullanımından Kaçınma Hakkı

Yukarıda açıklanan sınırlamaları da dikkate alarak bu web sitesinde Çerez kullanmak istemiyorsanız, öncelikle tarayıcınızda Çerez kullanımını devre dışı bırakmanız, ardından bu web sitesiyle ilişkili olarak tarayıcınızda kaydedilmiş Çerezleri silmeniz gerekmektedir. Çerezlerin kullanımını önlemek için bu seçeneği istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.


14. Çerez Kullanımını Devre Dışı Bırakma

Yukarıda belirtilen adımları izleyerek istediğiniz bir anda tarayıcınızın ayarlarını değiştirip bu web sitesinde kullanılan Çerezleri kısıtlayabilir, engelleyebilir ya da silebilirsiniz. Her tarayıcıda ayarlar farklı olsa da Çerezler genellikle “Tercihler” ya da “Araçlar” menüsünde yer alır. Tarayıcınızda Çerezleri ayarlamak hakkında daha fazla bilgi için tarayıcının “Yardım” menüsüne bakın.


15. Çerez Tercihlerinin Değiştirilmesi

Çerez tercihlerini değiştirme şansınız bulunmaktadır. Bu bağlamda bazı çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Çerezlere izin verilmemesi halinde internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerez kullanımını onaylamıyorsanız internet sitesine devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi işbu politikada gösterildiği şekilde değiştirmenizi rica ederiz.

Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir. Eğer tarayıcınız bahsi geçen tarayıcılardan farklı ise; ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz.


Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Internet Explorer

 https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 Yandex

 https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data protection/cookies.xml

 Mozilla Firefox

 https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-internet-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

 Safari 

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=tr_TR